Imatge d'Odoo i bloc de text

Índex de Sobirania Tecnològica

 Mesura la teva operadora  


     La Fundació guifi.net analitza les principals operadores de serveis de telecomunicacions per conèixer el seu compromís amb la SOBIRANIA TECNOLÒGICA

     Entenem la sobirania tecnològica com la capacitat ciutadana d'estar informat i participar de la gestió i construcció de les infraestructures de telecomunicacions. Entenem l'accés a internet com a dret humà (ONU, 2011) i treballem per a desenvolupar una alternativa que permeti l'accés a tothom sense discriminacions de cap tipus, que afavoreixi el desenvolupament econòmic local i una economia social basada en principis d'eficiència i sostenibilitat.

     Sota aquesta premissa, analitzem les companyies d'acord amb els següents 5 principis:


     1 Xarxa de Comuns VS. Xarxa privativa

     En la Xarxa de Comuns o assimil ables  s'ofereixen garanties de que la infraestructura es gestiona de manera mancomunada a través d'unes pautes de participació que asseguren la igualtat d'oportunitats i eviten pràctiques especulatives. La Xarxa Privativa és quan els titulars de la infraestructura la gestionen segons el seu criteri i interessos privats, sovint implicant males pràctiques (degradació de la qualitat d'accés als serveis de competidors, desinversió, duplicitat d'infraestructures, etc.) o pràctiques especulatives.


     2 Economia inclusiva VS. Economia extractiva

     L'economia inclusiva aposta per oferir oportunitats a tothom i per repartir la riquesa entre els diversos actors que participen d'ella. Per contra, l'economia extractiva s'aprofita dels recursos generats en el mercat per l'enriquiment propi i individual d'algunes companyies.


     3 Atenció a l'usuari/a en català

     Ens hem fixat amb aquelles companyies que compleixen amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Totes les companyies que comercialitzin a Catalunya han de poder atendre a l'usuari/a en català. Encara hi ha empreses que la incompleixen!


     4 Seu social de proximitat VS. Seu multinacional

     Hem avaluat aquelles companyies que disposen de la seu social en territori català i, per tant, paguen impostos i es regeixen per la legislació catalana.


     5+ Economia social i solidària amb funcionament participatiu

     Hem observat aquelles operadores  que compleixen amb els requisits de l'ESS (satisfacció de necessitats per sobre del lucre, aposta per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica, compromís amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental i l’equitat de gènere, funcionament participatiu, perspectiva transformadora de l’economia i la societat). Són cooperativa d'usuaris/es o associació (on les persones sòcies decideixen conjuntament on es destinen els recursos).     ** Avaluació de les pàgines web i la possibilitat real d'atenció telefònica en català

     * Només ens van atendre en català una vegada telefònicament. No hi ha apartat en català a la web.

     Quadre actualitzat en data setembre de 2019

     No hi consta un operador que t'interessa mesurar? Comenta'ns-ho i l'analitzarem!