Operadors, mantenidors i proveIdors

Col·laboradors amb conveni vigent i que tenen activitat a guifi·net

La Fundació guifi·net manté acords de col·laboració i convenis amb diferents empreses, professionals i associacions que actuen com a operadors de xarxa i proveïdors de serveis.

Els operadors i proveïdors de guifi·net col·laboren i cooperen per a desenvolupar i mantenir la Xarxa de Telecomunicacions com a Bé Comú, un bé públic obert a totes les persones. Així mateix, sobre aquesta infraestructura, poden fer activitat econòmica i comparteixen per a oferir, a les persones usuàries, serveis de telecomunicacions amb diferents preus, característiques i nivells de servei. La Fundació guifi·net no ofereix serveis de telecomunicacions a persones usuàries finals.

Les persones que són clientes d'aquests operadors compromesos amb el Bé Comú poden ser mecenes de la Xarxa de Comuns i tenen el dret a gaudir dels incentius fiscals recollits a la Llei 49/2002.

Aquesta Llei estableix els incentius adreçats a les noves formes de participació de la societat en la protecció, desenvolupament i estímul de l'interès general, convertint-se així en una norma que de forma eminent incentiva la col·laboració particular en la consecució de finalitats d'interès general, amb atenció i reconeixement a la, cada vegada, major presència del sector privat en la tasca de protegir i promoure actuacions caracteritzades per l'absència d'ànim de lucre, l'única finalitat de la qual és de naturalesa general i jurídica.

És perquè la xarxa guifi·net és una infraestructura de telecomunicacions amb format de Bé Comú i perquè la Llei li garanteix que pugui gaudir de les avantatges esmentades, en forma d'incentius fiscals, que els operadors compromesos amb el Bé Comú dediquen una part del que ingressen mensualment de les persones usuàries i clientes, a cobrir els serveis que els tenen contractats, i per una altra, com a donació per al desenvolupament i manteniment de la Xarxa de Comuns, siguent una donació simple, pura i irrevocable a favor de la Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net, que és qui s'encarrega de vetllar que se li doni aquest destí.

En la factura que fan arribar a una persona clienta i usuària constarà aquest detall de l'import pels serveis i de l'import de la donació.

  • Si desitja assesorament o informació sobre com aprofitar els incentius fiscals esmentats, els operadors i proveïdors que ofereixen els seus serveis a través de guifi·net amb Conveni amb la Fundació o si teniu algun dubte,  contacteu amb nosaltres.

  • Si sou un operador o proveïdor que no té el Conveni de col·laboració signat i voleu oferir serveis, us informarem de com fer-ho.

Documentació                 

  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge - Més informació

  • Certificat AEAT: la Fundació és una entitat sense finalitats lucratives acollida a la Lley 49/2012 - Més informació

  • Estudi sobre donatius i donacions a la Fundació guifi.net - Més informació

  • Carta a les persones participants a la Xarxa mitjançant un operador - Més informació