Qui som

Estatus fundacionals

 

Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi. net


CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC.


    Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

    Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a Gurb, al Mas l'Esperança.

    Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions principalment des de Catalunya. No obstant això, actua a tot el territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

    Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.


CAPÍTOL II

FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS


    Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

A) Ser una plataforma de col·laboració, d'innovació, recerca i desenvolupament que té com a principals finalitats d'interès general:

        1. Promoure i fomentar el desenvolupament de les xarxes i les infraestructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal         no discriminatori entre els agents i els operadors del sector. Potenciant el seu ús en els diferents sectors de la societat i canalitzant         els recursos humans i materials per tal d'atendre les necessitats d'accés a les mateixes.

        2. Promoure i fomentar el dret universal a la comunicació i la informació, a l'intercanvi de coneixements, a la llibertat         d'expressió, l'intercanvi públic i privat d'opinions i informacions utilitzant xarxes i infraestructures obertes.

        3. Promoure i fomentar el dret a accedir a una infraestructura de comunicació sense importar on es visqui, ajudant a desenvolupar         una societat sense fractura digital, on es garanteixi el dret a la inclusió digital de qualsevol persona independentment del seu poder         adquisitiu o residència.

        4. Promoure i fomentar el dret a estàndards tecnològics oberts, no sotmesos a patents i condicions discriminatòries, com per exemple, la             complexitat innecessària, en maquinari i programari.

        5. Promoure la recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les infraestructures obertes.

        6. Generar plataformes de col·laboració entre la societat civil, el sector públic i el privat.

        7. Establir relacions i col·laboracions amb altres persones i entitats afins als objectius de la Fundació, participant, si fos el cas, en         projectes comuns dins de qualsevol àmbit geogràfic.

        8. Promoure la defensa de la gestió de l'espai radioelèctric, per aconseguir que les regulacions facilitin el dret a tenir xarxes         obertes, promoció de l'existència d'espais que no requereixin llicències, procurar la bona gestió comuna i evitar la saturació de les bandes         de freqüències no llicenciades per xarxes tancades que en fan un ús privatiu.

        9. Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a aquestes finalitats fundacionals i els seus         mecanismes d'interacció amb els diferents agents de la xarxa social.

        10. Organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per a la formació de personal, la discussió i difusió         dels materials elaborats, analitzats o recopilats per la Fundació.

        11. Preparar i dur a terme estudis i projectes específics per a la joventut, la gent gran, les dones, les persones a l'atur i les         persones immigrants, així com per als centres de recerca, innovació i docents i per al personal d'aquests.

        12. Qualsevol altre funció que la Fundació consideri d'interès per al desenvolupament del coneixement, l'intercanvi d'experiències         informacions sobre les funcions senyalades.

B) La Fundació està concebuda a més com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa.

desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa.

C) La Fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

D) Totes les activitats desenvolupades per la Fundació no desvirtuaran l'interès general de la Fundació ni el seu caràcter no lucratiu.

E) Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'hauran de dur a terme segons les normes que les regulin específicament, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos o llicències pertinents.

F) La relació anterior no té un caràcter limitatiu ni estableix un ordre de prelació entre les activitats enumerades.

G) Les activitats de la Fundació són portades a terme per professionals, tant treballadors com voluntaris, en col·laboració. Aquest criteri s'ha de mantenir a totes les activitats de la Fundació.

H) La Fundació explotarà tots els seus actius per tal d'aplicar els rendiments que obtingui per al millor acompliment de les finalitats fundacionals.

I) La Fundació administrarà i gestionarà les donacions i subvencions obtingudes per a la consecució de les seves finalitats, podent signar, si és el cas convenis de col·laboració empresarial de patrocini.

J) La Fundació exerceix les seves funcions principalment des de Catalunya, sense perjudici d'exercir-les també des de tots els països del món on pugui servir com a instrument per a la consecució del seu objecte fundacional. En concret, és propòsit de la Fundació, consolidada en el seu àmbit, iniciar contactes de coordinació internacional amb els mateixos objectius. 

K) Promoure la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, especialment mitjançant la cooperació tècnica a través d'accions, programes i projectes d'educació i formació; d'investigació i desenvolupament tecnològic, de prestació d'experts; d'informació, documentació, intercanvi, assessorament, consultoria i estudis i, en general, de tot allò que contribueixi a elevar les capacitats institucionals en els països beneficiaris.

    Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

    Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

    Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses amb interès en els objectius fundacionals.

Amb programes i projectes específics adreçats a col·lectius en situació de risc o amb necessitats específiques de banda ampla, i concretament adreçades a la joventut, la gent gran, les dones, les persones aturades, les persones immigrants, i a les persones que viuen o treballen en zones rurals, als objectius de projectes de cooperació al desenvolupament, així com al centres docents i a la capacitació de personal docent, tècnic i investigador.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació. Ningú, ni individualment, ni col·lectivament, pot al·legar en front de la Fundació o dels seus òrgans de govern cap dret de gaudir dels beneficis que pugui concedir, ni imposar la seva atribució a persones determinades. L'assignació concreta dels ajuts als projectes en l'àmbit de l'objecte de la Fundació, estarà condicionada en tot cas, als recursos materials, humans i econòmics de què disposi en cada moment la Fundació.

La Fundació es reserva el dret de revocar els ajuts, les subvencions o els recursos en qualsevol moment davant l'incompliment per part dels beneficiaris dels compromisos assumits.

CAPÍTOL III

RÈGIM ECONÒMIC


    Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte. 

    Article 10. Actes de disposició

10.1. L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

    a) si el donant ho ha exigit expressament,

    b) si ho estableix una disposició estatutària

    c) si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable d'acord amb la majoria establerta a l'article 26 d'aquests estatuts sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.

    Article 11. Règim comptable

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals. 

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el dia trenta-u (31) de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

    a) el balanç de situació,

    b) el compte de resultats,

    c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

    d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

    e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de     detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests     han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades     majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat  en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

    Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

    Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a el increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

     Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

    Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT


    Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

    Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc (5) i un màxim de nou (9) patrons.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre

socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

    Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El Patronat està format per cinc membres, patrons o patrones, nomenats per temps indefinit.

Els patrons hauran de ser escollits valorant la qualitat d'una reconeguda trajectòria d'activisme o promoció de les finalitats de la Fundació en qualsevol dels seus àmbits, i de les xarxes obertes en particular, i que puguin exercir les seves funcions amb preferència i independència de qualsevol altra obediència, ja sigui de tipus polític o d'interès econòmic.

A banda d'aquests criteris principals i amb la finalitat de proporcionar la pluralitat i diversitat al Patronat, es procurarà que hi hagi membres de diferents generacions, amb una diferència d'edat entre el patró de més edat i el més jove d'uns 15 anys o més; que hi hagi algun membre que no resideixi a la comarca d'Osona, que preferentment els patrons resideixin a 3 o més poblacions diferents; que hi hagi algun membre procedent de la comunitat docent en general i professionals del sector de les telecomunicacions o tecnologies de la informació.

Aquestes circumstàncies poden recaure indistintament sobre el mateix patró o més d'un atenent les característiques i el perfil personal del patró en cada cas.

Els patrons que per qualsevol causa cessin seran substituïts per nomenament del Patronat d'acord amb aquest article.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

    Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d'ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 332-9. Si l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s’ha d’acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix l'esmentat informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior l'esmentat 10%.

    Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

    Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades a l’any, i una d'aquestes obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la fundació.

També s'ha de convocar el patronat sempre que ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Serà vàlida la reunió del Patronat realitzada sense prèvia convocatòria si, trobant-se presents físicament o per mitjà de mitjans tecnològics de comunicació tots els membres del Patronat i accepten per unanimitat reunir-se en sessió i aproven, igualment per unanimitat, l'ordre del dia a seguir.

21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb set (7) dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

21.4. Acords sense reunió

El Patronat excepcionalment i d’acord amb el que disposa la legislació, pot establir, amb l’extensió que consideri adequada, la possibilitat d’adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l’autenticitat. En qualsevol dels casos, l'acord s’adopta al domicili social de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

    Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta i un secretari o secretària, aquest podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Els càrrecs dins del Patronat es renovaran cada quatre anys entre els membres del Patronat.

    Article 23. El president o presidenta

El president o presidenta i, en la seva absència, el vicepresident o vicepresidenta, tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

    Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o presidenta o per ordre, en la seva absència, del vicepresident o vicepresidenta.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

    Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

 El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

La seva presència no serà computada a l'hora d'establir els quòrums d'assistència establerts per aquests estatuts.

    Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació per a l’adopció dels següents acords:

a) Nomenament o cessament de patrons o patrones

b) Modificació d'aquests estatuts

c) Declaracions responsables pels actes de disposició, alienació o gravamen

c) Fusió, escissió i extinció de la fundació

    Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Compromisos dels membres del Patronat

29.1. Servei. El patró es legitima pel servei a la Fundació. No per servir-se'n. En acceptar el càrrec es compromet a participar activament en el govern de la Fundació d'acord amb els principis i valors indicats.

29.2. Té el deure d'adquirir els coneixements necessaris complementaris per dur a terme correctament la seva funció. 

29.3. Té el dret i el deure de sol·licitar la informació necessària per a l'exercici correcte del seu càrrec.

29.4 Ha d'oblidar-se a no utilitzar en benefici propi, ni fer-ne un ús indegut, dels actius materials i immaterials de la Fundació.

29.5 Votar en contra, si escau, de tots aquells acords que consideri que són contraris als fins de la Fundació, als Estatuts o a la Llei.

29.6 Si la Fundació és titular o exerceix el poder dominical d'una empresa mercantil, els patrons hauran de tenir en compte els interessos de la societat participada en el marc superior de les finalitats fundacionals.

    Article 29. Conflicte d’interessos i ús d'informació privilegiada

El Patronat és sobirà en les seves actuacions orgàniques i vetllarà perquè aquesta sobirania s'exerceixi amb total independència, tenint només com a objectiu l'acompliment del fi fundacional.

Les persones que formen part del Patronat, les persones fundadores, les que tenen una relació contractual amb la Fundació i el voluntariat es deuen a la Fundació i no als interessos i a les finalitats personals o d'altres organitzacions.

Els patrons o patrones que tinguin personalment o per altres organitzacions, en consideració i votació d'un assumpte, un interès diferent o contrari al de la Fundació, ha d'abstenir-se explícitament de participar-hi.

Les persones que formen part del Patronat, les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3, les persones fundadores, les que tenen una relació contractual amb la Fundació i el voluntariat estan obligats a:

a) Exercir el seu càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.

b) No fer ús de la seva condició, ni de la informació obtinguda pel motiu del seu càrrec, per finalitats privades i/o aconseguir un benefici econòmic.

c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagin obtingut coneixement per la seva condició.

Les persones que formen part del Patronat i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3, estan obligades a:

a) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el

seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

b) No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

 c) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

    Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Renúncia notificada al Patronat.

e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

f) Per decisió dels membres del Patronat d'acord amb majoria establerta a l'article 26 d'aquests estatuts.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

REGULACIÓ D'ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS


    Article 31. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

El director té delegades les funcions del Patronat davant les administracions públiques, les persones físiques i jurídiques en el nivell que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, la tramitació dels documents i expedients, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts, article 20. 

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

    Article 32. Les comissions complementàries

El Patronat pot crear comissions complementàries de caràcter temporal per aportar suggeriments estratègics al Patronat i per mantenir el vincle amb la Fundació de persones que han estat rellevants en la seva història. Tot remarcant que el Patronat és l'únic i exclusiu òrgan de govern de la Fundació.

Per això, les comissions tindran les següents característiques:

a) Serviran per afavorir el govern de la Fundació sense substituir el treball del personal executiu.

b) Es crearan amb caràcter temporal, com a màxim per un any, potencialment prorrogable explícitament. En el moment del naixement cal preveure'n la data de dissolució.

c) Les comissions estaran constituïdes per un mínim de tres persones i el màxim que determini, per cada una d'elles, el president del patronat. Poden incloure la presència de persones expertes externes, segons la naturalesa del tema a tractar.

d) Es poden autoregular en el seu funcionament.

e) Es creen i dissolen per acord del Patronat, i responen, només, de la seva aportació al president i al Patronat.

CAPÍTOL VI

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

 

    Article 33. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb

l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

    Article 34. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el     Patronat n’acordi la modificació.

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

    Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts  i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el   passiu, s'ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni    a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l'apartat 2.