Comunicat de la Fundació guifi·net davant el Reial Decret 14/2019

Guifi·net respon davant de possibles intervencions a Internet                                    Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral


                                                                                                    

                                                                            Gurb, 12 de novembre de 2019


Comunicat de la Fundació Guifi·net  davant de possibles intervencions a Internet


Des de la Fundació Guifi·net , entitat sense ànim de lucre que treballa per promoure l’accés i la neutralitat a la xarxa d’Internet, volem denunciar, un cop més, la greu situació actual pel què fa a la neutralitat d’Internet a l’Estat Espanyol i les noves mesures que posen en perill l’exercici de drets fonamentals com ho és el dret de participació en la societat digital sense la intromissió de qualsevol ens governamental.

El passat 31 d’octubre vam conèixer l’aprovació, per via d’urgència i en plena campanya electoral, del Reial Decret 14/2019 per part del Consell de Ministres del Govern Espanyol. El Reial Decret 14/2019 modifica diferents articles d’un total de set lleis estatals(1), entre els quals destaca l’article 6 de la Llei General de Telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig) i que queda redactat de la següent manera:

    «El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la     gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales     que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. [...] esta facultad [...] podrá afectar a cualquier     infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio. [...]»

A més, en l’exposició de motius d’aquest Reial Decret, publicat el dimarts dia 5 de novembre al Butlletí Oficial de l’Estat, s’hi exposen, entre d’altres, que:

    «Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran     las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadania y el espionaje.»

    «Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el     marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. [...] cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades     constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos».


Des de la Fundació guifi·net considerem que:

  • Els motius pels quals s’aprova aquest Reial Decret es contradiuen amb la pròpia normativa perquè s’argumenta que les noves tecnologies es consideren un fre per la seguretat pública i en els processos de participació política en canvi el Reial Decret possibilita el tancament de pàgines web sense cap ordre judicial, fet ad hoc per coartar les mobilitzacions

  • Es tornen a vulnerar i a perseguir directament drets fonamentals de la ciutadania com ho són els de llibertat d’expressió, opinió, manifestació i drets digitals. A més, s’hi suma la vulneració de la privacitat.

  • S’està atacant la neutralitat ja que intervenir en les xarxes de telecomunicacions suposa una intromissió per part d’un ens governamental en el contingut que hi circula. No s’està garantint doncs, la no-discriminació, la diversitat, la possibilitat d’innovació i la llibertat d’accés i distribució d’informació.

Per tant, des de la Fundació Guifi.net rebutgem aquestes mesures abusives i reafirmem el nostre compromís de continuar treballant pel foment d’un Internet Obert, Lliure i Neutral com a defensa de l’exercici de drets fonamentals de la ciutadania.____________________________________________________________________________________

1. L’article 11 del Real Decret Llei 12/2018, de 7 de setembre (Ref. BOE-A-2018-12257), arts. 35.1 d), 39.2, 71.2 d), 116.1, 122.2, 202.1 i 215.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (Ref. BOE-A-2017-1290), art. 155 i afegeix art. 46 bis a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre (Ref. BOE-A-2015-10566). Els arts. 9, 10 i afegeix la disposició addicional 6 a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre (Ref. BOE-A-2015-10565). L’art. 8.1 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març (Ref. BOE-A-2015-3442), els arts. 4.6, 6, 76.15, 77.28 i 81.1 de la Llei 9/2014, de 9 de maig (Ref. BOE-A-2014-4950) i l’art. 15.1 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
Comparteix la notícia a